Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

Hulp nodig?

Maatschappelijke opvang

Casa 24

Zwerfjongeren opvang

Tweede kans beleid

Sociaal logement

VISIE
AOP wil bijdragen aan een samenleving die hecht aan waarden als respect, gelijkwaardigheid en ontplooiing, en laat zich in haar handelen door deze waarden leiden. Samen met andere instellingen zet zij zich dan ook in om machtsmisbruik te voorkómen en wil zij er voor zorgen dat vrouwen, mannen en kinderen, ieder met hun eigen achtergrond, de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om een veilige toekomst op te bouwen.
Steeds meer mensen doen in Nederland een beroep op de maatschappelijke opvang. Zij hebben ieder hun eigen levensverhaal.Door een opeenstapeling van problemen en tegenslagen hebben ze hun bestaan niet meer op orde. Ze zijn dak- en thuisloos geraakt of dreigen dat te worden. Sociale contacten lopen terug, soms er is sprake van sociaal isolement.
Het lukt hun vaak niet meer om de steeds complexere problemen zoals schulden, verslaving, sociale en/of psychiatrische problemen de baas te worden. Bovendien kunnen cliënten die door hun partner mishandeld worden niet meer thuis blijven wonen. Deze vorm van opvang heeft een meerwaarde voor deze cliëntengroep.

MISSIE
Het AOP wil kansarme mensen de best mogelijke hulp geven. Daarom werken wij bij het AOP met professionele medewerkers. Het zijn specialisten op hun vakgebied. Dat geldt met name voor de maatschappelijkwerkers binnen het AOP. Zij hebben een centrale plaats in de directe cliëntenzorg.
Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de cliënt. Zij worden aangestuurd door het hoofd hulpverlening. De directeur adviseert het bestuur en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.
Het bestuur bepaalt het beleid van de organisatie.